Divorţul cu copii minori

Descriere

În prezent, soții pot divorța la notar chiar dacă au copii minori (indiferent dacă sunt născuți sau adoptați), fapt ce reprezintă un avantaj, nefiind necesar să se adreseze instanței pentru desfacerea căsătoriei (fapt ce ar putea avea un impact negativ asupra copiilor - în cazul audierii acestora într+un cadru deosebit de formal în faţa instanței). 

Codul civil stabilește prin intermediul art.375 alin.(2) că notarul public poate să constate desfacerea căsătoriei prin acordul soților și să elibereze în acest sens un certificat de divorț, chiar și atunci cand soții au copii minori (cu respectarea condițiilor impuse de lege).

Singura condiție specială pentru ca divorțul cu minori să se poată înfăptui pe cale notarială  este ca soții să se înțeleagă cu privire la următoarele aspecte: numele de familie pe care soţii îl vor purta după divorț, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre copii și părintele separat precum și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională ale copiilor.

Pentru constatarea acordului asupra aspectelor menţionate mai sus, notarul public va autentifica convenţia soţilor cu privire la copiii minori, iar în certificatul de divorţ se va menţiona doar faptul că odată cu emiterea certificatului s-a autentificat şi convenţia. Convenția astfel încheiată cu ocazia divorțului are aceeași forță probantă ca și o hotărâre judecătorească și reprezintă  titlu executoriu conform art. 100 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici.

Acte necesare
 •     Actele de identitate ale soților
 •     Certificatele de naștere ale soților (în original sau copie legalizată)
 •     Certificatul de căsătorie, în original(care se va reține de către notarul public până la eliberarea certificatului de divorț și de pe care notarul va face o copie legalizată)
 •     Certificatele de naștere ale minorilor(în original sau copie legalizată

 

 

IMPORTANT!

Soții pot fi reprezentați DOAR la depunerea cererii de divorț de un mandatar cu procură specială autentică notarială, care se poate întocmi la orice notar public, precum și la oficiile consulare și misiunile diplomatice ale României în străinătate. La finalizarea procedurii, respectiv în ziua în care se va  elibera certificatul de divorț, soții nu vor putea fi reprezentați de către un mandatar în fața notarului public, fiind necesar să se prezinte personal la sediul biroului notarial.

Unde puteţi divorţa. Costuri

Unde puteţi divorţa

Cererea de divorț se poate depune la orice notar public ce își are biroul în raza judecătoriei unde soții au încheiat căsătoria sau unde soții au avut ultima locuință comună.

Cu alte cuvinte, competența teritorială a notarului în soluționarea procedurii divorțului este una limitată, în acest sens fiind competent notarul public care iși are sediul biroului în circumscripția teritorială a judecătoriei de la locul încheierii căsătoriei sau de la ultima locuință comună a soților. 

Dovada ultimei locuinţe comune a soților se poate face, după caz:

    • cu actele de identitate ale soţilor, din care rezultă domiciliul comun sau reşedinţa lor comună, sau, dacă nu se poate face dovada în acest fel,

    • prin declaraţie pe propria răspundere, autentică, a soţilor, din care să rezulte care a fost ultima lor locuinţă comună

Dacă locul încheierii căsătoriei sau a ultimei locuințe comune este în București, vă puteți adresa oricărui birou notarial din București, indiferent de sector. 

În cazul în care căsătoria s-a încheiat la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare, competenţa soluţionării cererii de divorț revine oricărui notar public din municipiul Bucureşti, întrucât locul încheierii căsătoriei este considerat Primăria Sectorului 1 în al cărei registru de stare civilă sunt evidenţiate certificatele de căsătorie emise de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

 

Costuri

 

Durata

Desfacerea căsătoriei pe cale notarială este una relativ rapidă, comparativ cu  durata soluționării acestei situații în fața instanței, notarul putând elibera certificatul de divorț în termen de minim 30 de zile de la depunerea de către soți a cererii de divorț, după exprimarea de către soți a acordului expres în vederea desfacerii căsătoriei. 

 

 Menționăm că părțile pot solicita, dacă doresc, acordarea unui termen mai lung de 30 de zile, acesta fiind stabilit de comun acord cu notarul la momentul depunerii cererii (este bine de știut deoarece sunt cazuri în care soții știu că peste 30 de zile nu se vor putea prezenta- de exemplu nu se vor afla în țară).

 

De asemenea, ca și avantaje ale divorțului pe cale notarială mai putem menționa: costurile reduse precum și faptul că procedura este simplă și confidențială.

Procedura
 1. depunerea cererii de divorț de către soți, personal sau prin mandatar cu procură specială autentică (cererea de divorț va cuprinde și acordul de principiu al soților referitor la copiii lor minori cu privire la numele de familie pe care soţii îl vor purta după divorț, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre copii și părintele separat, precum și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor).
 2. eliberarea certificatului de divorț, după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice acordat odată cu depunerea cererii de divorț și după efectuarea formalităților necesare în legătură cu minorul( anchetă psiho-socială și audierea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani).

După depunerea cererii de divorț, notarul public acordă soților un termen de reflecție de 30 de zile și sesizează autoritatea competentă în vederea efectuării raportului de anchetă psiho-socială (care se realizează în mod obligatoriu și gratuit prin serviciul de autoritate tutelară al primăriei la sesizarea notarului public, la adresa unde soții au stabilit de comun acord că va locui copilul), atașând cererii proiectul acordului soților cu privire la minori. La dosarul cauzei se depune raportul de anchetă psiho-socială, în vederea soluționarii procedurii de divorț pe cale notarială.

Din raportul de anchetă psiho-socială trebuie să rezulte că acordul soţilor este în interesul copilului, în caz contrar, notarul public fiind nevoit să emită încheiere de respingere a cererii de divorț și să îndrume soții să se adreseze instanței pentru soluționarea divorțului.

Procedura audierii minorului care a împlinit vârsta de 10 ani de către notarul public este prezentată în art.264 C.civ., astfel:

(1) În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar pentru soluţionarea cauzei.

(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a primi orice informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte.

(3) Orice copil poate cere să fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2). Respingerea cererii de către autoritatea competentă trebuie motivată.

(4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta şi cu gradul său de maturitate.

(5) Dispoziţiile legale speciale privind consimţământul sau prezenţa copilului, în procedurile care îl privesc, precum şi prevederile referitoare la desemnarea de către instanţă a unui reprezentant în caz de conflict de interese rămân aplicabile."

Audierea minorului de către notarul public se va desfășura numai în prezența ambilor părinți, care vor semna alături de minor declarația consemnată de notarul public.

La expirarea termenului acordat de notarul public (care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice), soții se vor prezenta personal și vor declara că stăruie în cererea pentru desfacerea căsătoriei prin acord, exprimându-și în acest sens consimțământul liber și neviciat. 

Dacă cele de mai sus sunt îndeplinite, notarul public va proceda la redactarea încheierii de admitere a cererii de divorț, prin care se constată desfacerea căsătoriei și se dispune eliberarea certificatului de divorț. Această încheiere va fi semnată de notarul public, precum și de ambii soți.

Certificatul de divorț face dovada desfacerii căsătoriei prin acordul soților și al numelui de familie pe care aceștia îl vor purta după divorț și nu cuprinde nici o mențiune referitoare la culpa părților.

Fiecare soț va primi câte un exemplar original al certificatului de divorț, iar notarul instrumentator va comunica câte un exemplar original al certificatului de divorț la primăria localităţii unde s-a încheiat căsătoria sau unde s-a transcris certificatul de căsătorie şi la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor sau, după caz, la Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti în a cărei circumscripţie se află localitatea unde s-a oficiat căsătoria sau unde s-a transcris certificatul de căsătorie, pentru a se face mențiunile corespunzătoare. Dovezile comunicării certificatului de divorț către instituțiile mai sus menționate se vor păstra de către notarul public la dosarul cauzei, iar soții vor putea solicita copii de pe acestea.

 

IMPORTANT!

Dacă până la termenul fixat pentru eliberarea certificatului de divorț nu i s-a comunicat biroului notarial raportul de anchetă psihosocială sau dacă, din motive întemeiate, nu s-a putut audia minorul, soţii pot solicita acordarea unuia sau mai multor termene pentru îndeplinirea celor două condiţii. În consecinţă, încheierile prin care se acordă un alt termen pot fi motivate doar prin lipsa anchetei psihosociale şi/sau imposibilitatea obiectivă a audierii minorului.

 

 

Obligația de întreținere

În cazul divorțului cu copii minori, este obligatoriu să se stabilească cuantumul obligației legale de întreținere și care nu poate fi mai mică de 1/4 din venitul net al părintelui în cazul în care există un singur minor. Valoarea întreținerii crește la 1/3 din venitul net al părintelui în cazul a doi copii minori, respectiv 1/2 pentru trei sau mai mulți copii minori.

După emiterea certificatului de divorț, notarul public va putea modifica cuantumul obligației de întreținere, stabilit prin intermediul acordului parental, la cererea soților. Modificarea convenţiei iniţiale privind modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi copil şi stabilirea contribuţiei la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională ale minorului se poate face printr-o convenţie autentică, un act adițional prin intermediul căruia se fac modificările dorite de soți. În acest caz, va trebui întocmit un nou raport de anchetă psiho-socială şi va constata acordul părinţilor.

Notarul public competent să autentifice o nouă convenție a soților prin care se modifică acordul parental inițial, este notarul care a emis certificatul de divorț și care a autentificat convenția soților cu privire la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și formare profesională a minorilor, precum și referitoare la locuința acestora după divorț.

 

 

 

Partajul- etapă diferită de procedura divorțului

 

Partajul sau împărțirea amiabilă a bunurilor comune, poate avea loc odată cu eliberarea certificatului de divorț sau la o dată ulterioară, cele două proceduri fiind diferite și independente una de cealaltă.

Finalizarea procedurii divorțului pe cale notarială nu este condiționată de efectuarea partajului între soți, starea de coproprietate între foștii soți asupra bunurilor, putând exista independent de constatarea de către notar a divorțului prin acord și de eliberarea certificatului de divorț.

Dacă există înțelegere între soți, odată cu eliberarea certificatului de divorț se va putea proceda la lichidarea regimului matrimonial și la împărțirea amiabilă a bunurilor dobândite în timpul căsătoriei (soții vor putea stabili bunurile ce revin fiecăruia sau unul dintre ei va putea păstra bunurile în schimbul unei sulte din partea celuilalt).

Efectuarea partajului la notar poate avea loc oricând, atât înainte cât și după divorț, cele două operațiuni fiind total diferite (există situații în care soții aleg să amâne momentul partajării bunurilor ulterior divorțului - datorită unor rațiuni economice, spre exemplu).

În cazul unei eventuale neînțelegeri referitoare la modul de partajare a bunurilor comune, foștii soți se vor putea adresa instanței pentru tranșarea acestei situații prin intermediul unui partaj judiciar.

 

 

 

Cazuri în care nu puteți divorța la notar

Există situații în care divorțul prin acordul părților nu va putea fi constatat de către notarul public, caz în care acesta va emite o încheiere de respingere a cererii de divorț:

 • notarul public ales de părți nu este competent din punct de vedere teritorial să soluționeze cererea de divorț (nu își desfășoară activitatea în circumscripția judecătoriei de la locul încheierii căsătoriei sau de la ultima locuință comună a soților)
 • unul dintre soți este pus sub interdicție judecătorească
 • unul dintre soți nu își poate exprima consimțământul în mod liber și neviciat
 • la depunerea cererii de divorț nu sunt prezenți ambii soți personal sau prin mandatar
 • unul dintre soți sau mandatarul refuză să semneze cererea de divorț personal, în fața notarului public
 • soții refuză să dea declarațiile necesare 
 • soții nu se înțeleg cu privire la numele de familie pe care fiecare dintre ei îl va purta după divorț
 • soții nu prezintă, la momentul depunerii cererii de divorț, certificatul de căsătorie în original
 • unul dintre soți se prezintă în fața notarului public la împlinirea termenului de 30 de zile și declară că nu mai stăruie în cererea de divorț
 • soții se împacă sau își retrag cererea de divorț