Divorţul fără copii minori

Descriere

 

În prezent, soții pot divorța la notar, fără a mai fi necesar să se adreseze instanței și fără a fi necesar să fie asistați de un avocat.

 

Potrivit legislației in materie civilă, notarul public  este abilitat să constate divorțul prin acordul soților și să elibereze certificat de divorț în acest sens. Procedura divorțului pe cale notarială poate avea loc și atunci când soții au copii minori rezultați din căsătorie, indiferent dacă sunt născuți sau adoptați ( procedura fiind puțin diferită în acest caz). Pentru mai multe detalii despre divorţul cu copii minori daţi click aici.

Acte necesare
 • Actele de identitate ale soților
 • Certificatele de naștere ale soților (în original sau copie legalizată)
 • Certificatul de căsătorie, în original (care se va reține de către notarul public până la eliberarea certificatului de divorț)

 

IMPORTANT!

Soții pot fi reprezentați DOAR la depunerea cererii de divorț de un mandatar cu procură specială autentică notarială, care se poate întocmi la orice notar public, precum și la oficiile consulare și misiunile diplomatice ale României în străinătate. La finalizarea procedurii, respectiv în ziua în care se va  elibera certificatul de divorț, soții nu vor putea fi reprezentați de către un mandatar în fața notarului public, fiind necesar să se prezinte personal la sediul biroului notarial.

Unde puteţi divorţa. Costuri

Unde puteţi divorţa

Cererea de divorț se poate depune la orice notar public ce își are biroul în raza judecătoriei unde soții au încheiat căsătoria sau unde soții au avut ultima locuință comună.

Cu alte cuvinte, competența teritorială a notarului în soluționarea procedurii divorțului este una limitată, în acest sens fiind competent notarul public care iși are sediul biroului în circumscripția teritorială a judecătoriei de la locul încheierii căsătoriei sau de la ultima locuință comună a soților. 

Dovada ultimei locuinţe comune a soților se poate face, după caz:

    • cu actele de identitate ale soţilor, din care rezultă domiciliul comun sau reşedinţa lor comună, sau, dacă nu se poate face dovada în acest fel,

    • prin declaraţie pe propria răspundere, autentică, a soţilor, din care să rezulte care a fost ultima lor locuinţă comună

Dacă locul încheierii căsătoriei sau a ultimei locuințe comune este în București, vă puteți adresa oricărui birou notarial din București, indiferent de sector. 

În cazul în care căsătoria s-a încheiat la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare, competenţa soluţionării cererii de divorț revine oricărui notar public din municipiul Bucureşti, întrucât locul încheierii căsătoriei este considerat Primăria Sectorului 1 în al cărei registru de stare civilă sunt evidenţiate certificatele de căsătorie emise de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

 

Costuri

 

Durata

 

Desfacerea căsătoriei pe cale notarială este una relativ rapidă, comparativ cu  durata soluționării acestei situații în fața instanței, notarul putând elibera certificatul de divorț în termen de minim 30 de zile de la depunerea de către soți a cererii de divorț, după exprimarea de către soți a acordului expres în vederea desfacerii căsătoriei. 

 Menționăm că părțile pot solicita, dacă doresc, acordarea unui termen mai lung de 30 de zile, acesta fiind stabilit de comun acord cu notarul la momentul depunerii cererii(este bine de știut deoarece sunt cazuri în care soții știu că peste 30 de zile nu se vor putea prezenta- de exemplu nu se vor afla în țară).

De asemenea, ca și avantaje ale divorțului pe cale notarială mai putem menționa: costurile reduse precum și faptul că procedura este simplă și confidențială.

Procedura
 1. depunerea cererii de divorț de către soți, personal sau prin mandatar cu procură specială autentică
 2. eliberarea certificatului de divorț, după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice acordat odată cu depunerea cererii de divorț

La expirarea termenului acordat de notarul public (care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice), soții se vor prezenta personal și vor declara că stăruie în cererea pentru desfacerea căsătoriei prin acord, exprimându-și în acest sens consimțământul liber și neviciat. Pentru eliberarea certificatului de divorț, soții trebuie să fie de acord cu numele de familie pe care fiecare dintre ei îl vor purta după divorț.

Dacă cele de mai sus sunt îndeplinite, notarul public va proceda la redactarea încheierii de admitere a cererii de divorț, prin care se constată desfacerea căsătoriei și se dispune eliberarea certificatului de divorț.

Certificatul de divorț face dovada desfacerii căsătoriei prin acordul soților și al numelui pe care aceștia îl vor purta după divorț și nu cuprinde nici o mențiune referitoare la culpa părților.

Fiecare soț va primi câte un exemplar original al certificatului de divorț, iar notarul instrumentator va comunica câte un exemplar original al certificatului de divorț la primăria localităţii unde s-a încheiat căsătoria sau unde s-a transcris certificatul de căsătorie şi la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor sau, după caz, la Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti în a cărei circumscripţie se află localitatea unde s-a oficiat căsătoria sau unde s-a transcris certificatul de căsătorie, pentru a se face mențiunile corespunzătoare. Dovezile comunicării certificatului de divorț către instituțiile mai sus menționate se vor păstra de către notarul public la dosarul cauzei.

 

Partajul- etapă diferită de procedura divorțului 

Partajul sau împărțirea amiabilă a bunurilor comune, poate avea loc odată cu eliberarea certificatului de divorț sau la o dată ulterioară, cele două proceduri fiind diferite și independente una de cealaltă.

Finalizarea procedurii divorțului pe cale notarială nu este condiționată de efectuarea partajului între soți, starea de coproprietate între foștii soți asupra bunurilor, putând exista independent de constatarea de către notar a divorțului prin acord și de eliberarea certificatului de divorț.

Dacă există înțelegere între soți, odată cu eliberarea certificatului de divorț se va putea proceda la lichidarea regimului matrimonial și la împărțirea amiabilă a bunurilor dobândite în timpul căsătoriei (soții vor putea stabili bunurile ce revin fiecăruia sau unul dintre ei va putea păstra bunurile în schimbul unei sulte din partea celuilalt).

Efectuarea partajului la notar poate avea loc oricând, atât înainte cât și după divorț, cele două operațiuni fiind total diferite (există situații în care soții aleg să amâne momentul partajării bunurilor ulterior divorțului-datorită unor rațiuni economice, spre exemplu).

În cazul unei eventuale neînțelegeri referitoare la modul de partajare a bunurilor comune, foștii soți se vor putea adresa instanței pentru tranșarea acestei situații prin intermediul unui partaj judiciar.

 

Cazuri în care nu puteți divorța la notar

Există situații în care divorțul prin acordul părților nu va putea fi constatat de către notarul public, caz în care acesta va emite o încheiere de respingere a cererii de divorț:

 • notarul public ales de părți nu este competent din punct de vedere teritorial să soluționeze cererea de divorț (nu își desfășoară activitatea în circumscripția judecătoriei de la locul încheierii căsătoriei sau de la ultima locuință comună a soților)
 • unul dintre soți este pus sub interdicție judecătorească
 • unul dintre soți nu își poate exprima consimțământul în mod liber și neviciat
 • la depunerea cererii de divorț nu sunt prezenți ambii soți personal sau prin mandatar
 • unul dintre soți sau mandatarul refuză să semneze cererea de divorț personal, în fața notarului public
 • soții refuză să dea declarațiile necesare 
 • soții nu se înțeleg cu privire la numele de familie pe care fiecare dintre ei îl va purta după divorț
 • soții nu prezintă, la momentul depunerii cererii de divorț, certificatul de căsătorie în original
 • unul dintre soți se prezintă în fața notarului public la împlinirea termenului de 30 de zile și declară că nu mai stăruie în cererea de divorț
 • soții se împacă sau își retrag cererea de divorţ