Procură generală de administrare

Acte necesare

actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant);

actul de proprietate al  imobilului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);

copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să administreze imobilul (mandatar).

Descriere

Prin procura de administrare a unui imobil mandatarul poate fi împuternicit, în funcție de solicitarea clientului, să încheie orice acte vor fi necesare pentru normala administrare a unui imobil, precum: încheierea și rezilierea contractelor de utilități (energie electrica, cablu, telefonie, gaz etc), plata taxelor și impozitelor aferente imobilului, intabularea imobilului, rectificarea actelor de proprietate sau a documentației cadastrale, s.a.m.d.