Procura de cumpărare a unui imobil

Descriere

Procura de cumpărare a unui imobil (casă, apartament, teren) este actul notarial prin care o persoană (mandantul) împuternicește o altă persoană (mandatarul) să o reprezinte în fața notarului public pentru autentificarea unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil, la un anumit preț (stabilit de mandant) sau la un preț negociat de mandatar. Actul are o mare utilitate practică, fiind extrem de util în cazul persoanelor aflate în străinătate sau la distanțe apreciabile față de locul încheierii contractului , greu deplasabile etc.
Acest tip de procură poate fi realizat la orice notar public de pe teritoriul României, precum și la consulat/misiuni diplomatice ale României în străinătate.
Procura de cumpărare a unui imobil va fi realizată în formă autentică notarială, fiind necesară respectarea principiului simteriei formei, potrivit art. 2013 alin. 2 din noul Cod civil(„mandatul dat pentru încheierea unui act juridic pentru care legea impune o anumită formă, trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi”). Contractul prin care se cumpără un bun imobil se va încheia numai în formă autentică notarială, condiție impusă de lege pentru valabilitatea actului. Așadar, și procura în baza căreia se încheie actul va respecta forma autentică, sub sancțiunea nulității.

Acte necesare

•    actul de identitate al viitorului proprietar al imobilului (mandant) în original
•    copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să cumpere imobilul (mandatar)
•    este recomandabilă (nu obligatorie) să prezentați notarului public un act de proprietate din care să reiasă numărul cadastral și adresa corectă a imobilului, pentru a se evita eventuale greșeli în cuprinsul actului.

Alte informații

IMPORTANT!
Prin „IMOBIL” se va înțelege „casă”, „apartament”, „teren”.
NU este necesară prezența mandatarului( persoanei împuternicite) la notar pentru întocmirea procurii.
Acest tip de procură se va înscrie în RNNEPR ( Registrul Național Notarial de Evidență a Procurilor și revocărilor acestora).Notarul public care va autentifica contractul de vânzare-cumpărare va avea obligația de a verifica în RNNEPR  ca procura să fie înscrisă și să nu fie revocată.
Valabilitatea (durata) procurii poate fi prevazută în mod expres în cuprinsul actului, în caz contrar legea prezumă durata contractului de mandat ca fiind de 3 ani. Așadar, termenul de valabilitate al unei procuri va putea fi și mai mare sau mai mic de 3 ani dacă se prevede în mod expres în cuprinsul actului.