Procura de vânzare a unui imobil- casă , apartament, teren

Descriere

Procura de vânzare a unui imobil (casă , apartament, teren) este actul notarial prin care proprietarul imobilului împuternicește o persoană (mandatar) să o reprezinte în fața notarului public pentru vânzarea unui imobil.
Prețul vânzării poate fi stabilit în mod expres de mandant sau va putea fi lăsat la aprecierea mandatarului. Actul are o mare utilitate practică, fiind extrem de util în cazul persoanelor aflate în străinătate sau la distanțe apreciabile față de locul încheierii contractului, greu deplasabile etc.

Atenție! În cazul în care calitatea de mandatar o are cumpărătorul imobilului, în cuprinsul procurii se va menționa în mod obligatoriu prețul vânzării.

Acest tip de procură poate fi realizat la orice notar public de pe teritoriul României, precum și la consulat/misiuni diplomatice ale României ( în cazul cetățenilor români aflați în străinătate).

Procura de vânzare a unui imobil va fi realizată în formă autentică notarială, fiind necesară respectarea principiului simeteriei formei, potrivit art. 2013 alin. 2 din noul Cod civil („mandatul dat pentru încheierea unui act juridic pentru care legea impune o anumită formă, trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi”). Contractul prin care se vinde un bun imobil se va încheia numai în formă autentică notarială, condiție impusă de lege pentru valabilitatea actului. Așadar, și procura în baza căreia se încheie actul va respecta forma autentică, sub sancțiunea nulității.

Acte necesare

•    actul de identitate al proprietarului imobilului(mandant) în original;
•    copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să vândă imobilul (mandatar);
•    actul de proprietate al imobilului, în original;
•    dacă există, cadastrul şi încheierea de intabulare;
•    dacă există, antecontractul de vânzare-cumpărare.

 

Alte informații

Prin „IMOBIL” se va înțelege „casă”, „apartament”, „teren”.
NU este necesară prezența mandatarului( persoanei împuternicite) la notar pentru întocmirea procurii.
Acest tip de procură se va înscrie în RNNEPR ( Registrul Național Notarial de Evidență a Procurilor și revocărilor acestora).Notarul public care va autentifica contractul de vânzare-cumpărare va avea obligația de a verifica în RNNEPR  ca procura să fie înscrisă și să nu fie revocată.
Dacă imobilul care urmează a fi vândut este bun comun, dobândit în timpul căsătoriei, ambii soți trebuie să încheie procura pentru vânzare, fie prin același act, fie prin acte separate (de exemplu, dacă unul dintre ei se află în străinătate sau in alt oraș).
Valabilitatea (durata) procurii poate fi prevazută în mod expres în cuprinsul actului, în caz contrar legea prezumă durata contractului de mandat ca fiind de 3 ani. Așadar, termenul de valabilitate al unei procuri va putea fi și mai mare sau mai mic de 3 ani dacă se prevede în mod expres în cuprinsul actului.